වෘත්තීය කාම්බෝජ උෂ්ණත්වය මැනීම මුහුණු හඳුනාගැනීමේ යන්ත්ර කට්ටල නිෂ්පාදකයින්

මාස 6 කට පෙර
1230
බෙදාගන්න
වෘත්තීය කාම්බෝජ උෂ්ණත්වය මැනීම මුහුණු හඳුනාගැනීමේ යන්ත්ර කට්ටල නිෂ්පාදකයින්.
, බලවත් තාක්ෂණික බලවේගයක් සහිතව, ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම.
අදහස්
අදහස් ලැබී නැත
අදහස්
සැපයුම්කරුවන්
Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd
විගණනය කරන ලද සැපයුම්කරු
2YRS
Room 601-605, Building 6, 1980 Science and Technology Industrial Park, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen
සැපයුම්කරුවන්
Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd
විගණනය කරන ලද සැපයුම්කරු
2YRS
Room 601-605, Building 6, 1980 Science and Technology Industrial Park, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen
ඔබත් කැමති විය හැකිය