ಮನೆಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳುಸೇವಾ ಸಲಕರಣೆರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಸರಬರಾಜು

ಆಯ್ದ ಪೂರೈಕೆದಾರರು

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಸರಬರಾಜು