ករណីវាស់វែងសីតុណ្ហភាពនៅកម្ពុជាប្រកបដោយជំនាញម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនផលិតម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ

6 ខែមុន
1218
ការរមលេក
សំណុំរឿងវាស់សីតុណ្ហភាពនៅកម្ពុជាមានជំនាញមុខម៉ាស៊ីនផលិតម៉ាស៊ីនភ្ញៀវម៉ាស៊ីនភ្ញៀវទេសចរ។
ដោយមានកម្លាំងបច្ចេកទេសដ៏មានឥទ្ធិពលផលិតបានការធានាគុណភាពទាំងស្រុង។
យោបល់
គ្មានយោបល់ទេ
យោបល់
តារត
Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd
អ្នកផ្គត់ផ្គង់សវនកម្ម
2YRS
Room 601-605, Building 6, 1980 Science and Technology Industrial Park, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen
តារត
Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd
អ្នកផ្គត់ផ្គង់សវនកម្ម
2YRS
Room 601-605, Building 6, 1980 Science and Technology Industrial Park, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen
អ្នកក៏អាចចូលចិត្តផងដែរ