ផ្ទះតារត

គ្រឿងបន្លាស់បន្ទប់ទឹកដែលមានពណ៌ធម្មជាតិរបស់ប៉ូឡុងស៊ីនក្នុងទំហំអឺរ៉ុប

3 ខែមុន
819
ការរមលេក
គ្រឿងបន្លាស់បន្ទប់ទឹកដែលមានពណ៌ធម្មជាតិរបស់ប៉ូឡុងស៊ីនក្នុងទំហំអឺរ៉ុប។
យោបល់
គ្មានយោបល់ទេ
យោបល់
តារត
Subsidiary company from GuangDong Jueheng Group
អ្នកផ្គត់ផ្គង់សវនកម្ម
2YRS
HeCheng 9-10, WuXia, QiaoTouTown
តារត
Subsidiary company from GuangDong Jueheng Group
អ្នកផ្គត់ផ្គង់សវនកម្ម
2YRS
HeCheng 9-10, WuXia, QiaoTouTown
អ្នកក៏អាចចូលចិត្តផងដែរ